Bemutatkozás

A bölcsőde Körmend frekventáltabb térségében helyezkedik el, környezetét tekintve családi házas illetve társasházas övezet határolja. Intézményünk a Mátyás király utcai óvoda közvetlen szomszédságában található, mely könnyen megközelíthető. A jelenlegi bölcsőde épületét 1973-ban adták át, engedélyezett férőhelyszám: 48 fő. A kisgyermekek ellátását 4 csoportban tudjuk biztosítani: Micimackó, Napocska, Pillangó és Katica csoport.Bölcsődénk összevont intézményként működik, 2016-tól viseli a Dr Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmendi Bóbita Bölcsőde nevet.

Bölcsődeképünk egy olyan családbarát intézmény, mely:
 • megfelel a szülői igényeknek; 
 • az ellátás összhangban van a gyermek szükségleteivel; 
 • alkalmazottai naprakész tudással rendelkeznek; a megszerzett tudást, tapasztalatot alkalmazni tudják; 
 • a gyermekvédelmi és a szociális intézményekkel együttműködve az ellátórendszer fejlesztésében aktív an részt vesznek.

"Amit csak hall a gyermek,könnyen elfelejti, Amit lát is, már inkább megjegyzi, De amiben Ő maga is tevékenyen részt vesz, Az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe."
(Kodály Zoltán)
 
Az intézmény névadója
Dr. Batthyányné Coreth Mária Terézia
Coreth Mária Terézia Bécsben született, majd házasságot kötött Dr. Batthyány-Strattmann László herceg-orvossal, azt követően Köpcsénybe költöztek. Gyermekeik ott születtek, majd csak később, 1920-ban költöztek Körmendre. Coreth Mária 14 gyermeket hozott a világra, ezek közül 3-an korán meghaltak. Köpcsényben óvodát hozott létre, hogy az I. világháborúban egyedül hagyott, dolgozni kényszerült asszonyok gyermekeinek segítségére lehessen. Ő maga foglalkozott a gyerekekkel. Munkássága, gyermekszeretete, gyermekközpontúsága, humánuma példaértékű. Férje Dr. Batthyány-Strattmann László szemorvos, akit II. János Pál pápa avatott boldoggá 2003. március 23-án, mint a szegények áldozatos szemorvosát. Óvodánk 1990-ben vette fel Batthyányné Coreth Mária nevét, s viseli büszkén azóta is, méltó szellemiséggel.
 
Bölcsődei ellátás igénybevételének módja
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását-nevelését végző intézmény 20 hetes kortól 3 éves korig. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető-gondozható a bölcsődében.(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény- a továbbiakban: Gyvt.- 42.§ (1) bekezdés értelmében) A hátrányos helyzetű, szegény családok gyermekei esetében a hátrányok enyhítése és ellensúlyozása fontos feladatunk. A rossz szociális körülmények között élő gyermekeknek a fejlődésüket jó irányba befolyásoló, inger-gazdag környezetben való nevelkedés lehetősége, esélyegyenlőség megteremtése fontos feladat számunkra A bölcsőde a gyermekvédelmi rendszer egyik első jelző intézménye.

A felvétel módja
Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Előnyben kell részesíteni, azokat a kisgyermekeket, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés-gondozás. Továbbá előnyben kell részesíteni, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (Gyvt. 42/A §), illetve védelembe vétel esetén (Gyvt. 68.§ (3) bekezdés).

A felvételi kérelemhez csatolni kell: 
 • a gyermek és a felvételt kérő szülő lakcímkártya másolatát; 
 • az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerőpiaci képzésen való részvételről;
 •  tanulói jogviszony esetén, az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást; 
 • szülő betegsége esetén, a háziorvos által kiállított igazolást;
 •  a családban nevelt 3 vagy több kiskorú gyermek esetén, a Magyar Államkincstár igazolását;
 • ha szociális indoka van a felvételnek, csatolni kell a nyilatkozatokat, igazolásokat melyben a gyermek napközbeni ellátását javasolják;
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén a „Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság”szakértői véleményét;
 • házi gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.
A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő, legkésőbb a bölcsődei megállapodás megkötésekor a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásba fog állni, a megjelölt időpontban. A bölcsődei ellátás kezdetekor az intézmény vezetője megállapodást köt a szülővel/törvényes képviselővel, amely tartalmazza: az ellátás várható időtartamát és a fizetendő térítési díjat.


Az intézmény fenntartója
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 

Az intézmény működtetője
A létesítmény típusa többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény, melyben az óvodabölcsőde szervezeti és szakmai tekintetben önállóan látja el a feladatait. Részben önállóan működő költségvetési szerv; pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Működtető megnevezése:
Körmend Város Önkormányzata Működtető címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.